ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل محمد
محمد
37 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل محبوبه
محبوبه
30 ساله از قم
تصویر پروفایل پریا
پریا
40 ساله از اراک
تصویر پروفایل باران
باران
32 ساله از ماکو
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
32 ساله از دلفان
تصویر پروفایل پارسا
پارسا
31 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
20 ساله از تهران
تصویر پروفایل مجتبی
مجتبی
32 ساله از قم
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
26 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمدمهدی
محمدمهدی
34 ساله از شهریار
تصویر پروفایل مهرداد
مهرداد
45 ساله از تهران

آهنگ تولدت مبارک رفیق من برای کیه؟

خیابونه اهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای دختر به خودش آمد  را از آغوشش جدا کرد و گفت: سلام استاد سلام خوبی؟ ممنون بفرمایید بالا نه دیگه باید برم

آهنگ تولدت مبارک رفیق من برای کیه؟ - آهنگ


آهنگ تولدت مبارک رفیق من ریمیکس جدید

موهایش آشفته بود, چشمهایش قرمز و لباسش نا مرتب به محض دیدن ماشین  به سمت آن پرواز کرد در سمت آهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای زن را باز کرد او را به نرمی از داخل ماشین بیرون کشید و محکم در آغوشش گرفت: دلم برات تنگ شده بود ماهی کوچولوی خودم  خنده ظاهری کرد و گفت: هی جوون! مراقب رفتارت باش اینجا اتاق خوابت نیستا! خیابونه اهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای دختر به خودش آمد  را از آغوشش جدا کرد و گفت: سلام استاد سلام خوبی؟ ممنون بفرمایید بالا نه دیگه باید برم مراقب این دردونه منم باش چشم مثل چشمام مراقبشم

آهنگ تولدت مبارک رفیق من سر خوش دست انداخت دور شانش

آهنگ تولدت مبارک رفیق من سر خوش دست انداخت دور شانش و او را به خودش چسباند و هر دو وارد آپارتمان شدند که  خیلی سرد گفت: کلید رو از  گرفتی؟ بله عزیزم کلیدو از  گرفتم که تونستم در خونه رو باز کنم دیگه سوار آسانسور شدند اهنگ تولدت مبارک رفیق من شاد ابانی دکمه طبقه هشت را فشرد و گفت: چرا گوشیتو نبرده بودی؟ مردم از! نگرانی فراموش کردم خوبی؟ ممنون آهنگ تولدت مبارک رفیق من نگاه عمیقی به  کرد و گفت: چرا انقدر سرد! بابت رفتن یهوییم ازت معذرت میخوام ولی مجبور بودم آهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای زن پوزخند زد: میدونم! آی آی پوزخند نداشتیما ماهی کوچولو آسانسور در طبقه هشت ایستاد و از آن خارج شدند که اهنگ تولدت مبارک رفیق من شاد ریمیکس گفت: بابت اینکه رفتی بیمارستان و من پیشت نبودم شرمندم آهنگ تولدت مبارک رفیق من با گیتار چیزی نگفت آهنگ تولدت مبارک رفیق من کلید را داخل در چرخاند و با دست به  اشاره کرد که داخل شود

اهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای دختر نواخت

سپس خودش وارد خانه شد و در را بست که  سیلی ناگهانی به صورت اهنگ تولدت مبارک رفیق من با صدای دختر نواخت که باعث شد سر جایش میخکوب شود  با چشمهای اشکی گفت: خیلی نامردی کردی در حقم آهنگ تولدت مبارک رفیق من! فقط بگو چرا! من چه بدی در حقت کرده بودم؟ اهنگ تولدت مبارک رفیق من ریمیکس نا باورانه پرسید: چی شده؟ آهنگ تولدت مبارک رفیق من بی کلام دیگر تاب نیاورد جیغ بلندی کشید و گفت: تو از اولم میدونستی عشقی که من دربارش با تو حرف زدم اونه! میدونستی و چیزی نگفتی چرا اهنگ تولدت مبارک رفیق من شاد ابانی؟ چرا اینکارو با من کردی؟ اشکهایش روی گونه اش سر خورد, اهنگ تولدت مبارک رفیق من ریمیکس خواست او را در آغوش بکشد که  با تمام قوا پسش زد و گفت: منتظرم حرفاتو بشنوم اهنگ تولدت مبارک رفیق من شاد ریمیکس دست  را گرفت و هر دو روی مبل نشستند که  گفت: از کجا میدونستی من و اون بهم عالقه داریم؟ از کجا میدونستی حلقه توی دستم مال اونه؟ چرا ازم مخفی کردی که ماجرای بین ما رو میدونی؟ اهنگ تولدت مبارک رفیق من ریمیکس پوف کالفه ای کشید: تو از کجا این همه چیزو فهمیدی؟  فریاد کشید: فقط جواب سواالی منو بده اون از روز اولی که عاشق تو شد, همه چیز رو به من گفت

مطالب مشابه